Littu di Zoccaru
AMONT ZOCC A 8
AMONT ZOCC B 8
AMONT ZOCC T1
AMONT ZOCC U 5
AMONT ZOCC S 1
AMONT ZOCC N 5
AMONT ZOCC L1 7
AMONT ZOCC C 2
AMONT ZOCC W 3
AMONT ZOCC Z 1
Unmute